Polska

Najważniejsze informacje z naszych dotacji ruchowych AMA na rok 2024

Podczas wydarzenia na żywo „Zadaj mi wszystko” (AMA) nasz zespół odpowiadał na pytania dotyczące procesu składania wniosków o dotacje na ruch. Movement Grants to strategiczny program przyznawania dotacji ACE, którego celem jest budowanie i wzmacnianie ruchu na rzecz zwierząt.

Poniżej podsumowaliśmy najważniejsze wydarzenia z AMA, a także niektóre zapytania, które otrzymaliśmy e-mailem. Mamy nadzieję, że te pytania i odpowiedzi zapewnią głębszy wgląd w nasz proces dotacji na ruch i pomogą Ci w składaniu wniosków. Możesz zobaczyć cały wątek AMA na forum FAST. Dziękujemy Davidowi van Beverenowi i zespołowi FAST Forum za zorganizowanie dla nas tego AMA.

Przez ograniczony czas możesz PODWOJEĆ swoją darowiznę na rzecz Ruchu ACE Dotacje!

Przekazując darowiznę na rzecz tego programu, inwestujesz w rozwój szerszego ruchu rzeczniczego i lepszą przyszłość dobrostanu zwierząt.

Podwój swoją darowiznę < p>Uwaga: Pytania i odpowiedzi zostały zredagowane pod kątem długości i/lub przejrzystości. Linki do oryginalnych źródeł znajdują się pod każdą odpowiedzią.

Dotacje dla Ruchu na rok 2024

Ile dotacji otrzymujesz planujesz dać w 2024 roku?

Nie mamy ustalonej liczby dotacji, które zamierzamy przyznać. Liczba ta zależy przede wszystkim od całkowitej kwoty darowizn, jakie otrzymaliśmy na rzecz programu. W poprzednich edycjach przyznawaliśmy od 35 do 52 grantów rocznie. Liczymy, że w tym roku liczba stypendiów będzie podobna.

(Źródło)

Jaki jest przewidywany zakres kwot dotacji?

Minimalna kwota, jaką nagrodzimy osobę lub organizację, wynosi 5000 USD, a w tym roku usunęliśmy górny limit maksymalnej kwoty, jaką będziemy przyznawać stypendystów. Jest jednak mało prawdopodobne, że przyznamy wiele dotacji powyżej poprzedniego limitu wynoszącego 50 000 USD – dzieje się tak dlatego, że Dotacje Ruchu w dalszym ciągu skupiają się na wspieraniu organizacji na wcześniejszym etapie oraz organizacji działających w krajach, w których pojawiają się ruchy na rzecz zwierząt. W obu przypadkach większość wnioskodawców zazwyczaj ubiega się o kwotę mniejszą niż 50 000 USD.

W zeszłym roku przyznaliśmy kilka dotacji cząstkowych. Stało się tak, ponieważ Komitet ds. Dotacji Ruchu uznał, że projekty te można nadal ukończyć przy zmniejszonym finansowaniu i że bardziej skuteczne byłoby przyznanie dodatkowych funduszy innej organizacji. Na podstawie informacji zwrotnych od naszych beneficjentów na temat wyzwań, przed jakimi stanęli niektórzy w związku z częściowym finansowaniem, przewidujemy, że w tej rundzie spełnimy pełną liczbę wniosków o dotacje. Prawdopodobnie spowoduje to mniejszą liczbę przyznanych dotacji. Biorąc to pod uwagę, nadal prawdopodobnie przyznamy częściowe dotacje.

(Źródło)

Jakie programy o charakterze spekulacyjnym lub na wczesnym etapie sfinansowałeś, a które później uznano za udane inwestycje? NA?

Wiele projektów, które finansujemy za pośrednictwem grantów ruchowych, realizowanych jest w młodszych, mniejszych organizacjach, dlatego istnieją dwie grupy „na wczesnym etapie”: (i) organizacje na wczesnym etapie w regionach, w których rodzi się ruch na rzecz zwierząt oraz (ii) organizacje na wczesnym etapie rozwoju etapowe projekty realizowane w nowszych lub bardziej ugruntowanych organizacjach, które rozszerzają swoją pracę programową.

W 2023 r. sfinansowaliśmy kilka organizacji na wczesnym etapie rozwoju, które naszym zdaniem wykonują znaczącą pracę w swoim regionie globalnym. Większość (ale nie wszystkie) tych organizacji otrzymała ogólne fundusze operacyjne, a nie fundusze na konkretne projekty. Jedną z takich grup jest Good Growth, która otrzymała Grant Ruchu na kontynuację prac w dwóch obszarach w celu przyspieszenia rozwoju zrównoważonych i etycznych systemów żywnościowych w Azji. Pierwszym obszarem są badania rynkowe o otwartym dostępie, mające na celu zrozumienie lokalnych interesariuszy, systemów rolniczych i postaw konsumentów oraz określenie interwencji odpowiednich na poziomie lokalnym. Uruchomili stronę internetową, która sprawia, że ​​publiczne zbiory danych są bardziej dostępne dla zwolenników i darczyńców, a dotacja pozwoliła im określić zapotrzebowanie i potencjalny wpływ tego projektu. Drugim obszarem było zaangażowanie społeczności i budowanie potencjału w celu ułatwienia dzielenia się wiedzą i rozwijania umiejętności badawczych zwolenników. Obejmowało to prowadzenie działań informacyjnych poprzez prowadzenie warsztatów podczas wydarzeń wspierających zwierzęta i tworzenie treści na stronę internetową firmy.

Zobacz oryginalny post na forum FAST, aby uzyskać więcej przykładów projektów na wczesnym etapie, które sfinansowaliśmy w 2023 r.

(Źródło)

Kwalifikowalność

Otrzymałem stypendium na rzecz ruchu w zeszłym roku, czy się kwalifikuję złożyć wniosek ponownie?

Tak! Pod warunkiem, że praca, o którą się ubiegasz, pozostaje w zakresie (patrz kryteria kwalifikowalności dotacji na projekt), poprzedni stypendyści mogą ponownie ubiegać się o finansowanie w tej rundzie.

(Źródło: zapytanie e-mailowe)

Czy możesz sfinansować ogólne koszty operacyjne pojedynczej osoby?

Tak. Osoby fizyczne kwalifikują się do naszej nieograniczonej dotacji w ramach ogólnego wsparcia.

(Źródło)

Czy osoby pracujące poza organizacją mogą otrzymać Stypendium Ruchowe?

Jesteśmy w stanie finansować osoby pracujące w Stanach Zjednoczonych, chociaż taka dotacja może zostać uznana za dochód podlegający opodatkowaniu. Osoby pracujące poza Stanami Zjednoczonymi proszone są o współpracę ze sponsorem fiskalnym.

(Źródło: zapytanie e-mailowe)

Czy możesz sfinansować więcej niż jeden projekt od organizacji?

Ze względu na dużą liczbę otrzymywanych przez nas wniosków nie jesteśmy w stanie ocenić wielu projektów dla każdej organizacji.

(Źródło)

Czy możesz finansować podmioty 501(c)4 lub podmioty z oczekującym statusem 501(c)3?

Możemy przyznawać dotacje grupom, organizacjom i firmom zlokalizowanym w dowolnym miejscu na świecie, o ile wniosek spełnia nasze pozostałe kryteria kwalifikacyjne. Nie możemy finansować grup lub projektów, które:

  • Zachęcaj do wszelkich form wykorzystywania zwierząt
  • Znajdują się w krajach objętych ogólnokrajowymi sankcjami nałożonymi przez USA.
  • Konflikt z naszym zaangażowaniem w reprezentację, równość i włączenie społeczne
  • Zarządzaj przywództwem, które wspierało finansowo ACE w ciągu ostatnich trzech lat
  • Obecnie są rekomendowaną organizacją charytatywną, ponieważ otrzymują fundusze za pośrednictwem naszego rekomendowanego funduszu charytatywnego
  • Bezpośrednio lub pośrednio uczestniczyć lub interweniować w jakiejkolwiek kampanii politycznej w imieniu lub w opozycji do dowolnego kandydata na wybieralny urząd publiczny

(Źródło)

Czy wspieracie trwające programy czy tylko kampanie i projekty z określoną datą zakończenia?

W przypadku naszych zastosowań projektowych definiujemy projekt jako konkretny obszar pracy w organizacji. Oznacza to, że przyznana dotacja przeznaczona jest wyłącznie na prace opisane we wniosku. Z drugiej strony ogólna umowa o dofinansowanie wsparcia pozwala organizacji wydać grant według własnego uznania, dlatego oceniamy wnioskodawcę na podstawie wszystkich obszarów pracy w jego organizacji. Jeśli ubiegasz się o konkretny projekt i nie ma określonej daty końcowej ani końcowego kamienia milowego, zalecamy wyznaczenie daty końcowej na czerwiec 2025 r., czyli rok od przyznania dotacji.

(Źródło)

Czy przyjmujesz wnioski o dotacje od organizacji, które wolą pozostać anonimowe lub nie chcą być publicznie uznawane za stypendystów?

Możesz złożyć wniosek i poprosić o zachowanie anonimowości. W przypadku pomyślnego przyznania dotacji podalibyśmy publicznie jedynie kwotę i informację, że została ona przekazana anonimowej organizacji.

W formularzu zgłoszeniowym nie ma pytania, czy chcesz pozostać anonimowy, ale w polu preferowanej nazwy możesz wpisać „anonimowy”, abyśmy byli świadomi Twoich preferencji. W przypadku przyznania dotacji poprosimy Cię o opinię w naszym poście z ogłoszeniem, co zapewni kolejną możliwość zwrócenia się o to, aby Twoja dotacja pozostała anonimowa, jeśli jeszcze nas o tym nie poinformowałeś.

(Źródło: zapytanie e-mailowe)

Może uzyskać tytuł magistra i doktora. studenci ubiegają się o stypendium Movement na swoje projekty badawcze?

Program jest otwarty dla kandydatów podejmujących badania, więc studia magisterskie i doktoranckie. projekty kwalifikują się do ubiegania się o dofinansowanie. Należy pamiętać, że zazwyczaj przyznajemy granty organizacjom badawczym, badaczom na średnim etapie kariery i programom badawczym, ponieważ ich praca często ma większe szanse na uzyskanie rzeczywistych wyników dla zwierząt niż prace magisterskie lub doktoranckie. projekty badawcze studentów. Nie chcemy jednak zniechęcać Cię do składania wniosków i zdecydowanie zalecamy, aby we wniosku zawrzeć informację, w jaki sposób badania ostatecznie pomogą zwierzętom. Na przykład: Czy wyniki Twoich badań zostaną wykorzystane przez organizacje działające na rzecz zwierząt, rządy lub przemysł? W jaki sposób zapewnisz, że użytkownicy Twoich badań zobaczą Twoją pracę i przyjmą jej wnioski? Jest to potrzebne, abyśmy mogli zrozumieć potencjalny wpływ Twojej pracy.

Po drugie, nie możemy przyznawać stypendiów osobom pracującym poza Stanami Zjednoczonymi. Upewnij się, że Twoja uczelnia lub inna organizacja może działać jako sponsor fiskalny, aby otrzymać grant, jeśli zostanie przyznany.

(Źródło: zapytanie e-mailowe)

Proces składania wniosków i podejmowania decyzji

Jakie są różnice pomiędzy aplikacjami wsparcia specyficznego dla projektu i ogólnymi?

Dzięki naszemu programowi Movement Grants zapewniamy finansowanie zarówno konkretnych projektów (ograniczone finansowanie), jak i ogólnego wsparcia operacyjnego (nieograniczone finansowanie), w tym wynagrodzeń. O ile nie potrzebujesz środków na konkretny projekt, zalecamy ubieganie się o ogólne wsparcie operacyjne. Nie będziesz faworyzowany w ubieganiu się o jedno lub drugie.

(Źródło)

Jeśli organizacja była wcześniej finansowana, czy lepiej jest poprosić o finansowanie konkretnego projektu, czy o finansowanie ogólne?

W tym roku prosimy wnioskodawców o złożenie wniosku o pojedynczy projekt za pośrednictwem naszego wniosku dotyczącego konkretnego projektu lub o wsparcie ogólne. Nie będziesz faworyzowany w przypadku ubiegania się o pojedynczy projekt zamiast ogólnego wsparcia i odwrotnie.

(Źródło)

Dla tych ubiegając się o ogólne koszty operacyjne, jak ustalić datę końcową okresu dofinansowania?

Jeśli złożysz wniosek o dofinansowanie w ramach wsparcia ogólnego, przyznamy dotację na 12 miesięcy od momentu podpisania umowy o dotację – oznacza to, że okres dotacji będzie prawdopodobnie przypadał na okres od czerwca/lipca 2024 r. do czerwca/lipca 2025 r. Jeśli wydasz stypendium przed upływem tego okresu, możesz wcześniej zgłosić swoje osiągnięcia (we wniosku znajduje się pytanie proszące o podanie terminu wcześniejszego zgłoszenia), ale nie jest to wymagane.

Więcej informacji można znaleźć w naszym procesie i harmonogramie przyznawania dotacji na przemieszczanie się.

(Źródło: zapytanie e-mailowe)

Jakie punkty powinna zawierać dobra propozycja?

Jeśli wypełnisz wszystkie wymagane pola w formularzu zgłoszeniowym, będziemy mieli wystarczającą ilość informacji, aby podjąć decyzję w sprawie Twojej propozycji. Niektóre pytania w aplikacji zawierają dodatkowe wskazówki zapisane w kolorze szarym, które powinny pomóc w lepszym zrozumieniu punktów, których szukamy w tych odpowiedziach. Jeśli będziemy mieli dodatkowe pytania dotyczące Twojej propozycji, zadamy je na drugim etapie procesu aplikacyjnego.

(Źródło)

Czy przeprowadzasz rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na dowolnym etapie procesu?

Otrzymujemy kilkaset aplikacji, więc nie mamy możliwości przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami. Informacje podane w formularzu wniosku i pytaniach uzupełniających wykorzystujemy do podejmowania decyzji o przyznaniu dotacji.

(Źródło)

Czy ubieganie się o wyższą kwotę zmniejszy szanse na otrzymanie dofinansowania? A może najlepiej jest ubiegać się o jak najniższą kwotę potrzebną do realizacji projektu?

Wcześniej przyznawaliśmy częściowe finansowanie organizacjom, które naszym zdaniem mogłyby ukończyć swój projekt przy mniejszym budżecie i w przypadku których przekazanie dodatkowych środków innej organizacji przyniosłoby większe korzyści zwierzętom. Robimy to, ponieważ nasz program ma bardzo ograniczone środki finansowe w porównaniu z liczbą otrzymywanych przez nas wniosków wysokiej jakości.

W zależności od wielkości rozważanej dotacji (jeśli przekracza ona 20 000 USD) często skontaktujemy się z wnioskodawcą, aby dowiedzieć się, czy byłby w stanie zrealizować projekt przy częściowym finansowaniu. Jest mało prawdopodobne, aby złożenie prośby o większą kwotę na pierwszym etapie zmniejszyło Twoje szanse na otrzymanie dotacji, pod warunkiem, że szczerze wierzysz, że otrzymanie większej kwoty znacznie poprawi wpływ Twojego projektu – możemy się z tym zgodzić! I odwrotnie, jeśli okaże się, że wnioskodawca nadmiernie wypełnił swój budżet niepotrzebnymi pozycjami, ocenilibyśmy to nieprzychylnie.

W formularzu zgłoszeniowym znajduje się pytanie dotyczące rozbicia budżetu. Tutaj zapisujesz, co jest potrzebne dla Twojego projektu i co warto mieć. Sugerujemy również wyjaśnienie, w jaki sposób przydatne elementy zamówienia mogłyby jeszcze bardziej pomóc zwierzętom; pomoże nam to podjąć decyzję, czy zrealizować wnioskowaną kwotę, czy zaoferować częściowe dofinansowanie.

(Źródło: zapytanie e-mailowe)

Na dole wniosku o dotację widnieje informacja: „Wykorzystaj ten obszar do złożenia dodatkowych dokumentów wymaganych przez fundatora, poza tymi, które są zwykle wymagane na każdym etapie”. Czy tę sekcję można wykorzystać do przedstawienia dokumentów opisujących projekt bardziej szczegółowo, czy też jest ona przeznaczona wyłącznie dla dokumentów żądanych przez ACE podczas procesu aplikacyjnego?

Jeśli wypełnisz wszystkie obowiązkowe pytania w formularzu wniosku, będzie to wystarczająca informacja do podjęcia przez nas decyzji o przyznaniu dotacji. Możesz dołączyć dodatkowe dokumenty, takie jak te wymienione, ale nie będą one przedmiotem naszego procesu decyzyjnego. Na drugim etapie procesu zazwyczaj zadajemy wnioskodawcom dodatkowe pytania, jeśli potrzebujemy dodatkowych wyjaśnień.

(Źródło)

Jakie kryteria, narzędzia i czynniki bierzesz pod uwagę przy ustalaniu, czy wynagrodzenie jest za wysokie, czy za wysokie Niski?

Przyglądamy się wynagrodzeń pracowników, aby dowiedzieć się, co naszym zdaniem jest sprawiedliwe i realistyczne, aby osiągnąć cele projektu. Jednakże popełniamy błąd po stronie ufających organizacjom charytatywnym, które ustalają odpowiednie wynagrodzenia dla swojego regionu. Nie jesteśmy ekspertami w dziedzinie wynagrodzeń w organizacjach non-profit na całym świecie i zazwyczaj przeprowadzamy raczej weryfikację sygnałów ostrzegawczych na wysokim szczeblu niż dogłębne zapoznawanie się z proponowanymi budżetami wynagrodzeń.

Przykładami sygnalizowanych przez nas w przeszłości sygnałów ostrzegawczych są: wynagrodzenie, które naszym zdaniem jest bezzasadnie niskie w stosunku do roli i celów projektu lub pozycja wynagrodzenia, co do której nie jesteśmy pewni, czy jest konieczna lub być może powinna zostać wypłacona przez osobę instytucji, a nie ACE. Rzadko (jeśli w ogóle) otrzymujemy aplikacje zawierające pozornie nieuzasadnione wysokie wynagrodzenia. W przypadku sygnałów ostrzegawczych zwykle zadajemy wnioskodawcy bezpośrednie pytania uzupełniające, zamiast przyjmować założenia bez dodatkowych informacji. Pozycja dotycząca wynagrodzenia rzadko jest powodem odrzucenia propozycji.

(Źródło)

Czy bierzesz pod uwagę liczbę organizacji finansowałeś w konkretnym kraju, co jest przyczyną niefinansowania wszystkich wnioskodawców?

Nie my nie. Często finansujemy wiele organizacji w jednym kraju. To powiedziawszy, przegląd wielu wniosków w danym kraju może ułatwić porównanie interwencji i często pozwala nam określić, które z nich wydają się bardziej obiecujące. Prosimy kandydatów o podanie teorii zmiany oraz kontekstu geograficznego, politycznego lub kulturowego, abyśmy mogli określić, które projekty w danym kraju prawdopodobnie będą miały największy wpływ.

(Źródło)

Czy prawdopodobne jest, że będziesz finansować projekty obejmujące wsparcie zarówno wolontariuszy, jak i personelu (np. pełnoetatowych prawników lub koordynatorów projektów)?

Prawdopodobieństwo przyznania przez nas dotacji na rodzaj pracy, którą opisujesz, zależy od liczby otrzymanych wniosków, siły tych wniosków oraz kwoty dostępnych środków. Zależy to również od jurysdykcji, w której pracujesz, liczby zwierząt, na które Twoja praca może mieć wpływ, oraz tego, jak dobrze finansowany jest rodzaj pracy. Więcej informacji na temat naszych obszarów priorytetowych można znaleźć w naszych Wytycznych dotyczących stosowania.

(Źródło)

Czy istnieje jakiś związek pomiędzy tym wnioskiem a wnioskami, które złożyłem innym fundatorom za pośrednictwem Granti?

Granti to platforma zarządzania grantami, z której korzysta ACE w ósmej rundzie Movement Grants. Wielu innych fundatorów zajmujących się wspieraniem zwierząt korzysta z Granti, więc niektórzy wnioskodawcy mogą już znać tę platformę. Chociaż korzystamy z tej samej platformy, nasze programy grantowe są odrębne. Nie możemy zobaczyć żadnych wniosków przesłanych przez Ciebie do innych fundatorów, a oni nie mogą zobaczyć wniosku przesłanego do ACE.

To nasz pierwszy raz, kiedy korzystamy z Granti. Jesteśmy wdzięczni za każdą opinię na temat komfortu użytkowania.

(Źródło: zapytanie e-mailowe)

Interwencje

Praca naszej grupy nie wpisuje się w żadną z interwencji wymienionych w formularzu zgłoszeniowym. Czy istnieje sposób, aby dodać naszą pracę do kategorii „inne”?

27 rodzajów interwencji zawartych w naszym Menu interwencji ma na celu ujęcie szerokiego spektrum strategii stosowanych przez obrońców zwierząt, próbując wprowadzić zmiany dla zwierząt. Menu Interwencji nie jest wyczerpującą listą rodzajów interwencji. W naszych programach Oceny organizacji charytatywnych i Dotacji ruchowych uwzględniamy wyłącznie te powszechnie używane przez organizacje charytatywne.

Jeśli Twoja interwencja nie jest wymieniona w naszym formularzu wniosku, wpisz inną interwencję w polu i upewnij się, że szczegóły podane w pytaniu dokładnie opisują pracę, o sfinansowanie której się ubiegasz. Po zakończeniu rundy Dotacji dla Ruchów ponownie przejrzymy nasze Menu Interwencji i zdecydujemy, czy musimy zaktualizować nasze kategorie.

(Źródło)

W jakim stopniu ustalasz priorytety organizacji zajmujących się cierpieniem dzikich zwierząt i współpracujesz z nimi?

Cierpienie dzikich zwierząt jest jednym z naszych priorytetowych obszarów, dlatego przyjmujemy zgłoszenia od osób pracujących na rzecz poprawy dobrostanu dzikich zwierząt. Priorytetowo traktujemy wnioskodawców na podstawie tego, czy stosują nowatorskie interwencje, skupiają się na dużej liczbie zwierząt i/lub działają w regionach niedostatecznie reprezentowanych pod względem dobrostanu zwierząt. Chociaż wcześniej finansowaliśmy więcej projektów zajmujących się wspieraniem zwierząt hodowlanych, wynika to z faktu, że na rzecz dobrostanu dzikich zwierząt pracuje ograniczona liczba organizacji. Chcielibyśmy, aby więcej projektów dotyczących cierpienia dzikich zwierząt ubiegało się o dotacje na rzecz ruchu.

(Źródło)

Czy istnieją jakieś ograniczenia w korzystaniu z dotacji na działalność lobbingową, a jeśli tak, to czy istnieje próg określający, jaką część środków można przeznaczyć na lobbing?

Dotacje na ruch mają ograniczenie kwoty, jaką możemy przyznać na lobbowanie, ale to ograniczenie dotyczy całego programu dotacji na ruch, a nie poszczególnych dotacji. Podczas składania wniosku nie musisz martwić się tym limitem.

(Źródło)

W 2022 r. opublikowaliście kartę interwencji zawierającą liczbowe oceny różnych form działania. Czy istnieje wersja tego wykresu na rok 2023? Poza tym, dlaczego filmy dokumentalne mają tak niski priorytet?

Oto wersja Wyników istotnych interwencji z 2023 r.

Jeśli chodzi o filmy dokumentalne, wydaje się, że niewielka ich liczba skutecznie przekonuje ludzi do przejścia na dietę wegańską. Jednak zdecydowana większość filmów dokumentalnych promujących dobrostan zwierząt lub weganizm nie ma wpływu. Gdybyśmy lepiej wiedzieli, które filmy dokumentalne odniosą sukces, znacznie chętniej przyznawalibyśmy granty dla twórców filmów dokumentalnych. Bez tej wiedzy okazuje się, że inne interwencje, takie jak dotarcie do inwestorów, często pozwalają na lepsze wykorzystanie naszych ograniczonych środków.

(Źródło)

Jesteśmy świadomi ograniczeń w finansowaniu prac, które bezpośrednio wspierają konkretnych kandydatów politycznych. Czy w ramach tej kategorii zabronione byłoby również finansowanie kampanii medialnej mającej na celu przekonanie każdego kandydata do zawarcia propozycji proekologicznej?

Kampania kierowana na wszyscy kandydaci/partie polityczne są objęte zakresem Dotacji Ruchowych. W formularzu zgłoszeniowym prosimy o podanie procentu środków przeznaczonych na lobbing.

(Źródło)

Nasz projekt składa się z wielu elementów (np. studiowania literatury i badań nad niedostatecznie reprezentowaną grupą zwierząt, przeprowadzenia kampanii uświadamiającej społeczeństwo, opracowania karty najlepszych praktyk oraz planowania strategicznego przyszłych interwencji prawnych i korporacyjnych). Która z interwencji opisanych w Twoim menu najlepiej opisuje nasze działania?

W oparciu o opisaną przez Ciebie pracę powinieneś ubiegać się o dotację na wsparcie ogólne, ponieważ ubiegasz się o finansowanie wielu projektów. W naszym ogólnym formularzu wniosku o wsparcie prosimy wnioskodawców o podanie maksymalnie dwóch obszarów interwencji. Oceniamy wnioskodawców o wsparcie ogólne na podstawie tego, na co spędzają większość czasu i zasobów (najlepiej ponad 75%). Robimy to, aby sprawiedliwie ocenić Twoją organizację i nie przywiązywać nadmiernej wagi do mniejszych projektów. Zalecamy nie uwzględniać informacji o projektach, które wymagają mniej niż 25% czasu i zasobów Twojej organizacji.

Opisujesz szereg obszarów interwencji, w tym badania, działania informacyjne dla przedsiębiorstw i kampanie uświadamiające społeczeństwo. Zalecamy przejrzenie naszej strony „Menu interwencji” i wybranie tego, które najbardziej pasuje do Twojej pracy. Należy pamiętać, że Menu Interwencji nie jest wyczerpującą listą rodzajów interwencji. Po zakończeniu tej rundy grantów dla Ruchów ponownie sprawdzimy kompletność naszego Menu Interwencji i zdecydujemy, czy musimy zaktualizować nasze kategorie.

(Źródło)

Udostępnij ten post na